کارشناسان مرکز نوآوری

 

نام ونام خانوادگی :  ----

پست الکترونیکی:

Email:innovation@kub.ac.ir
شماره داخلی:  ---

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : ---
پست الکترونیکی: Email:innovation@kub.ac.ir 
شماره داخلی: ---