اهداف مرکز:                                    

 

اهداف عمده ایجاد مرکز نوآوری بانوان عبارتند از :

 

1- کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان در راستای سیاست های علمی و نوآوری کشور.

2-ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در حوزه های مختلف علم و فناوری.

3- تقویت نقش نوآوران و کارآفرینان زن در توسعه و اعتلای کشور .

4- شناسایی و توانمندسازی مبتکرین، متخصصین و اساتید و دانشجویان خلاق و نوآور .

5- تقویت تفکر کارآفرینی در میان دانشجویان از طریق ایجاد محیطی پویا و برگزاری دوره ها، رویدادهای کارآفرینی و مسابقات و حمایت از ایده ها نوآورنه برتر.

6- تشویق و ایجاد انگیزه در جهت تغییر رویه از تحقیقات نظری به تحقیقات کاربردی و درآمد زایی محصول نوآورانه.

7-شناسایی و معرفی زمینه های جدید کارآفرینی در رشته های آموزشی دانشگاه جهت استفاده اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان.

8- حمایت از گروه های نوآور (تیم های استارتاپی) و ایجاد بستر مناسب جهت تحول آفرینی و تجاری سازی ایده های محوری دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و تشویق آنان به تشکیل گروه های نوآور و شرکت های دانشبنیان با اولویت بانوان به عنوان عضو موسس گروه نوآور.

9-کمک به ساخت نمونه های اولیه یا پایلوت طرح های نوآورانه و تبدیل شدن نمونه های آزمایشگاهی به نیمه صنعتی بر اساس خدمات و حمایت های تعریف شده مرکز.

10- ایجاد زمینه همکاری با مراکز نوآوری، تحقیقاتی و دانشگاهی کشورهای هم زبان و غیر هم زبان با هدف توسعه زمینه های کارآفرینی بانوان ایرانی.

11-شناسایی و هدایت صاحبان سرمایه به فعالیت های کارآفرینانه.

12- ایجاد و توسعه نهادها و مراکز فعال در تجاری سازی و توانمندسازی دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و فناوری.

13- تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه از طریق برندسازی دانشگاه در مباحث نوآورانه.

14- همکاری با سایر مراکز کارآفرینی و نهادهای تحقیقاتی در جهت هم افزایی فعالیت ها.

15- همکاری با دستگاه‌های اجرایی مانند کمیته امداد و بهزیستی، اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی و .. برای حمایت از بانوان روستایی، زنان سرپرست خانوار و آسیب پذیر.

16- ایجاد دفتر هدایت شغلی و کاریابی تخصصی با هدف ارائه خدمات کاریابی و تقویت و توانمندسازی مهارت های عمومی و تخصصی بانوان بر اساس نیاز بازار کار .

17- جذب جویندگان کار و ارزیابی آنان بر اساس متود تخصصی شغلی و ایجاد زمینه جذب آنان در هسته ها و گروه های کارآفرین.