• فرم نظرسنجی برنامه های فرهنگی

از این که در نظر سنجی شرکت می کنید سپاسگزاریم این نظرسنجی به منظور دریافت بازخورد از برنامه های فرهنگی انجام می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text to Identify