نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی


 

نام ونام خانوادگی

نسیبه محمدزاده

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی 

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک

n.mohammadzadeh91@yahoo.com