نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی


 

   

نام ونام خانوادگی

احمد وحیدی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه خواجه نصیر

پست الکترونیک

avahidi62@gmail.com

داخلی  107

 

   

نام ونام خانوادگی

نسیبه محمدزاده

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک

n.mohammadzadeh91@

gmail.com

داخلی  107