مناظره انتخاباتی میان دو نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی

مناظره انتخاباتی میان دو نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی


مناظره انتخاباتی میان دو نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی (دکتر محمدرضا قربانی و محمدابراهیم محمدی)

آدرس کوتاه :