نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر از ابتدا تا کنون

مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر از ابتدا تا کنون


 

خانم دکتر معین مقدس     1393 - 1391

خانم مهندس شعبانی        1396 - 1393

خانم دکتر محبتی             1398 - 1397

خانم مهندس شعبانی           1398

خانم مهندس علی آبادی         1398