فراخوان جذب ایده های نوآورانه و خلاق در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی

فراخوان جذب ایده های نوآورانه و خلاق در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی


 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر در نظر دارد جهت پویایی و بهره وری بهتر فعالیت های فرهنگی در دانشگاه از نظرات و ایده های شما دانشجوی عزیز استفاده نمایند.

لذا جهت ارائه ایده ها به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید و یا ایده های خود را به آدرس ایمیل farhangi.kub@gmail.com ارسال نمایید.

(شایان ذکر است به پیشنهادات برتر هدیه تعلق خواهد گرفت)

 

حداکثر مهلت ارسال ایده ها  07/10/ 98 می باشد.

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر

 

آدرس کوتاه :