شرکت در مراسم گرامیداشت 12 بهمن

 

شرکت در مراسم گرامیداشت 12 بهمن تجمع مردم در میدان شهید بهشتی.
شرکت در مراسم گرامیداشت 12 بهمن