درخشش دانشجویان دانشگاه کوثر در پنجمین جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس

درخشش دانشجویان دانشگاه کوثر در پنجمین جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس


:hash:

درخشش دانشجویان دانشگاه کوثر در پنجمین جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس

 


:pushpin:ککککسب مقام توسط دانشجویان فعال و پرتلاش کانون اندیشه و قلم دانشگاه کوثر در بخش شعر:

* مقام سوم: خانم سیده مطهره سیدی
* شایسته تقدیر: خانم پردیس رحیمی

 

آدرس کوتاه :