برگزاری حلقه صالحین اساتید و کارکنان دانشگاه کوثر به همراه قرائت حدیث کساء

 

برگزاری حلقه صالحین اساتید و کارکنان دانشگاه کوثر به همراه قرائت حدیث کساء 
برگزاری حلقه صالحین اساتید و کارکنان دانشگاه کوثر به همراه قرائت حدیث کساء