نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مریم پنق

دبیر انجمن

۲

سارا شکوهی

عضو

۳

نفیسه کر

عضو

۴

فرشته محبی

عضو

۵

هانیه تازیکی

عضو

6

مریم فروزنده جونقانی

عضو

7

مینا الهی

عضو

8

مریم داوری

عضو

9

معصومه معصومی خمار تاش

عضو علی البدل

10

فاطمه راشدی

عضو علی البدل