نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی

انتخابات کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی


انتخابات 12 عنوان ار کانون های فرهنگی هنری در درانشگاه برگزار شد.

در ادامه جلساتی برای تک تک کانون ها برگزار و دبیر کانون  ها انتخاب گردید.