افتخارات

افتخارات


 

 

افتخارات و مقام ها

 

ردیف عناوین افتخارات  دریافت کننده افتخار و مقام
1 کانون های فرهنگی ، هنری، اجتماعی و مذهبی  مقام برتر در جشنواره رویش
2 تشکل بسیج دانشجویی پایگاه برتر استان
3 زیبا خوشرفتار عضو انجمن علمی رشته  زبان انگلیسی  برنده جایزه بنیاد نخبگان
4 حدیثه خانی عضو انجمن علمی  رشته علوم قرآن و حدیث برنده جایزه بنیاد نخبگان 
5 پردیس رحیمی عضو کانون اندیشه و قلم  کسب مقام در جشنواره ققنوس
6 سیده مطهره سیدی عضو کانون اندیشه و قلم کسب مقام در جشنواره ققنوس
7 کانون تاتر مونس  کسب مقام برتر در جشنواره سوره مهر

 

آدرس کوتاه :