نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

اعضاء انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فارسی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

     اسما منصوری

دبیر انجمن

2

زهرا صالحی

عضو

3

کلثوم  کوهستانیان

عضو

4

      فاطمه دولت

عضو

5

مرجان احسانی ثانی

عضو علی البدل