اعضاء کانون تئاتر

دبیر کانون تئاتر(کاتکو): فطمه رحیمی