کانون فرهنگی و اجتماعی

دبیر کانون پیشگیری از آسیب اجتماعی: سعیده آبدار قوچان