کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

كانون هاي فرهنگي دانشجويان نهادهايي هستند كه در قالب ضوابط ايـن آيـين نامـه در زمينـه هـايي از قبيـل دينـي و مـذهبي (اسلام شناسي، نماز و نيايش، امر به معروف و نهي از منكر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، مراسم، اعياد، و وفيات مذهبي و...)، ادبي و هنري (ادبيات، فيلم و عكس، هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، صنايع دستي و...)، فرهنگ و انديشه (مطالعات فرهنگي، و...) و اجتماعي (جهاد ياوري، سازندگي، ايرانشناسي، گردشگري، محيط زيست، آسيبهاي اجتماعي، امداد و هلال احمر و...) فعاليت مي كنند و در اين آيين نامـه به اختصار كانون ناميده مي شوند