کانون های فرهنگی و اجتماعی

دبیر کانون عکس و فیلم: اسما الهی