کانون فرهنگی و اجتماعی

دبیر کانون خوشنویسی: نجمه باوندی