کانون فرهنگی و اجتماعی

دبیر کانون بازی های فکری وسرگرمی: کوثر سادات گلچوبیان