کارشناس فرهنگی و اجتماعی

 

   

نام ونام خانوادگی

احمد وحیدی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه خواجه نصیر

پست الکترونیک

avahidi62@gmail.com

داخلی  107