هیئت مذهبی

دبیر کانون هیات مذهبی(بنت الحسین): زینب بهادر