• شرایط مسابقه کتابخوانی

شرکت کننده گرامی :

  1. آزمون 19 سوال است
  2. زمان آزمون 8 دقیقه 
  3. ساعت شروع آزمون 13 و بعد از گذشت 8 دقیقه فرم سوالات از صفحه برداشته می شود، بهتر است قبل از ساعت 13:08 فرم را ارسال نمایید در غیر اینصورت پاسخ های قبلی هم ارسال نخواهد شد.
  4. نمره منفی ندارد.

  • سوالات مسابقه کتابخوانی