تاریخچه

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه، همت خود را معطوف به ساختن بستري مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي دانشجويان گرانقدر، اساتيد ارجمند و کارکنان شريف نموده و تلاش مينمايد بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمي، فرهنگي و مذهبي در محيط دانشگاهي فعاليت کند.

 

 

مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر از ابتدا تاکنون

 

خانم دکتر معین مقدس     1393 - 1391

خانم مهندس شعبانی        1396 - 1393

خانم دکتر محبتی             1398 - 1397

خانم مهندس شعبانی           1398

خانم مهندس علی آبادی         1398