تاریخچه

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه، همت خود را معطوف به ساختن بستری مناسب برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشجویان گرانقدر، اساتید ارجمند و کارکنان شریف نموده و تلاش مینماید بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمی، فرهنگی و مذهبی در محیط دانشگاهی فعالیت کند.

 

 

مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر از ابتدا تاکنون

 

خانم دکتر معین مقدس     1393 - 1391

خانم مهندس شعبانی        1396 - 1393

خانم دکتر محبتی             1398 - 1397

خانم مهندس شعبانی           1398

خانم مهندس علی آبادی         1398