• مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 

  سمت سازمانی:  سرپرست مدیریت  فرهنگی و اجتماعی

  نام و نام خانوادگی : سمیه علی آبادی

  شماره تماس  32262862                                                شماره تماس داخلی 129            

  پست الکترونیک :somayeh.aliabadi@gmail.com

  مکان اسقرار واحد : ساختمان شماره 1

 

شرح وظایف مدیریت فرهنگی و اجتماعی:

1- برنامه‌ریزی طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
2- برنامه‌ریزی طرح‌های فوق برنامه در زمینه‌های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
3- راهبری، مدیریت و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.
4- گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه.
5- برنامه‌ریزی، ساماندهی و زمینه‌سازی اجرای فعالیت‌های قرآنی- دینی.
6- نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی.
7- ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در دانشگاه.
8- تشکیل گروه‌‌های دانشجویی در رشته‌های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب.
9- تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
10- تهیه برنامه‌های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت‌های هنری، اردوها و جشنوارها.
11- انتشار و ترویج ارزش‌های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصیری.