انجمن علمی مهندسی صنایع

دبیر انجمن علمی : فاطمه راشدی