آشنایی با رشته مهندسی اپتیک و لیزر

رشته مهندسی اپتیک و لیزر یکی از شاخه های مهندسی است که داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی – فیزیک می توانند در آن ادامه تحصیل دهند. این رشته به مطالعه انواع نور شامل نوهای مرئی و نامرئی (مادون قرمز و فرابنفش) و کاربرد انواع نورها و لیزرها در صنایع و مصارف گوناگون می پردازد و حوزه شمول گسترده ای دارد.

هدف از شکل گیری رشته مهندسی اپتیک و لیزر، آشنایی و آموزش مبانی مبانی علمی اپتیک و لیزر و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکتریکی و لیزری است تا دانشجویان با یادگیری این توانمندی ها در حوزه های گوناگون وارد شوند. همچنین دانشجویان رشته مهندسی اپتیک و لیزر با ساخت و طاحی قطعات لیزری و تجهیزات اپتیکی آشنا می شوند.