انجمن علمی علوم و مهندسی کامپیوتر

دبیر انجمن علمی: شیرین معصومی