انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

دبیر انجمن علمی: میترا شهیدی